Orvosi helminthológia és protozoológia


A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1. A orvosi helminthológia és protozoológia vizsgára bocsátás feltételei — Iskolarendszeren kívüli, felnõtt képzés esetén: szakmai elõképzettséget igazoló okiratok. Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthetõ érvényesnek. OM rendelet A hivatkozott rendelet A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, orvosi helminthológia és protozoológia és szóbeli vizsgarészbõl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását jó helmint tabletta ismereteita orvosi helminthológia és protozoológia vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság.

Írásbeli vizsgarész Az írásbeli vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg. Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerû feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell végezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a IV.

A feladatok megoldására perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsga két részbõl áll: a Megelõzõ vizsgafeladat 10 munkanapon keresztül tartó értékelt szakmai feladatok elvégzése. A vizsgafeladat értékelését a gyakorlat vezetésével megbízott oktató végzi, és annak eredményét jegyzõkönyvbe rögzíti. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell: — a vizsgázó személyi adatait, — szakképesítés megnevezését, — a vizsgafeladatok elvégzésének helyét, idejét, — a vizsgafeladatok pontos megjelölését, — a feladatok elvégzésének értékelését, — a javasolt gyakorlati érdemjegyet.

A megelõzõ vizsgafeladat értékelése független a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától. Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által meghatározott tantárgyak tételei, amelyet a kiadott tételsor összesítõ tartalmaz. A vizsgázóknak a kérdések megválaszolására maximálisan 15 perc áll a rendelkezésére. A szóbeli vizsga tantárgyai A szakmai vizsga komplex tételei a következõ tantárgyak követelményeit tartalmazzák: — Anatómia—élettan — Klinikai fogászati higiénikusi ismeretek 2.

A szóbeli vizsga témakörei a Anatómia—élettan A fogak anatómiája. A fog szövettana és a fogágy szerkezete.

Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat)

A szájüreg anatómiája és élettani mûködése. A fogászati prevenció értelmezése, célkitûzései, formái. Parodontális mûtétek. Fogászati egészségnevelési feladatok idõs emberek körében.

A caries kialakulása, az üregalakítás szabályai és osztályozása. Fogászati egészségnevelési feladatok terhes anyáknál. Az állcsontok fogeredetû gyulladásai és sebészeti kezelésük.

Az egészségügyi ágazatba tartozó fogtechnikus, fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztıszervi endoszkópos szakasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg. Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1.

Röntgen status és panoráma felvételek. Különbözõ életkorú páciensek fogászati egészségnevelésének pszichológiai vonatkozásai. A hídkészítés munkafázisai.

kötelező paraziták

Az amalgámtömés jellemzõi és készítésük. A szájhigiénés instrukció alapelvei és folyamata. A fogágy betegségek eredete, kórtana és gyógyításuk. Alaptömés, alábélelés és ezek anyagai. A klinikai orvosi helminthológia és protozoológia higiénikus feladatai a fogak és szájüreg vizsgálatánál. Az állcsontok cystái és gyógykezelési módozatai. Az egészségügyi kulturáltság és a fogászati megelõzõ tevékenység összefüggései. A daganatok kialakulása és jellemzõi. A szájüreg jó- és rosszindulatú daganatai.

A betegek és a dolgozók sugárvédelme. A klinikai fogászati higiénikus szervezési feladatai a szûrõvizsgálatoknál. Fertõtlenítõszerek és sterilezõ eljárások alkalmazása a fogászatban.

hívják az ember férgekkel foglalkozó orvosát nem toxikus féreggyógyszer gyermekek számára

A rögzített fogpótlások anyagai. Orális higiéne jelentõsége és módjai tartós egészségkárosodás esetén eszméletlen állapot, fekvõbeteg, fogyatékkal élõ ember.

Dr. Vörös Sándor

A fogászati munkahelyek egészségtana, nosocomialis fertõzések. Direkt és indirekt pulpasapkaképzés jelentõsége, anyagai, munkafolyamata. Kézfertõtlenítés és kézápolás fogászati munkaterületen. A szájüregi rosszindulatú daganatos betegek lelki támogatása és komplex kezelése. A fogászati higiénikus feladatai a parodontológiai betegségben szenvedõk gondozásában. A gyermekek helyes táplálása a fogazat fejlõdése, a fogszuvasodás megelõzése szempontjából.

Munkavédelmi elõírások a fogászatban. A gyermekfogászati ellátás preventív tevékenysége, a motiválás feladatai gyermekpáciensek körében. Gyorsfordulatú fúrógépek. Különbözõ fordulatszámú kézidarabok és orvosi helminthológia és protozoológia. A szájnyálkahártya betegségei és kezelési eljárásaik. A faba szorult fereg jelmez ellátás szakmai közössége, a klinikai fogászati higiénikus feladatai a szakmai közösség munkájában. Alginátok, stencek, rézgyûrûs lenyomatok.

Ortodonciai rendellenességek, a fogszabályozás célja. A fogászati iatrogenia elkerülésének feladatai az orális beavatkozások során. Az ásványi anyagok, fluor jelentõsége a fogazat fejlõdése szempontjából. Fluor profilaxis lényege, folyamata. A fogeltávolítás indikációi, az asszisztensnõ feladata a fogeltávolítás közben és után. A fogászati egészségnevelés célja, feladata, területei és módszerei.

A fogorvosi rendelõ gépei és berendezési tárgyai. Fogászati inplantáció. A orvosi helminthológia és protozoológia fogászati higiénikus feladatai a caries megelõzésében, diagnosztikájában és terápiájában. A lenyomatok fajtái. Stomatitis ulcerosa és kezelése. A nevelés módszerei, a módszerek alkalmazásának lehetõségei a fogászati higiénikus tevékenységében.

A fogpótlási munkák eszközei.

Posts navigation

Általános betegségek fertõzõ gyermekbetegségek, vérképzõrendszeri megbetegedések, endokrin betegségek szájtünetei. Praecancerosus állapotok. A klinikai fogászati higiénikus munkakapcsolatai és a munkakapcsolatok etikai elvárásai. Rotáló mûszerek.

Etika, egészségügyi etika fogalmai, alapvetõ kérdései, titoktartási kötelezettség értelmezése. A számítógép, a tömegkommunikációs eszközök és média jelentõsége a fogászati egészségnevelésben.

Rögzített és kivehetõ fogszabályozó készülékek, a higiénikus feladatai fogszabályozó rendelésen. Fiatalkori parodontitis. A klinikai fogászati higiénikus szerepe a korszerû táplálkozás megismertetésében, a helytelen táplálkozási szokások megváltoztatásában. Fémes anyagok, nemes és nem nemes fémek, fémötvözetek alkalmazása a fogászatban. A kommunikáció fogalma, fajtái, jelentõsége a fogászati betegellátásban.

Orvosi mikrobiológia

Nem fémes anyagok alkalmazása a fogászatban. Röntgen, sötétkamra, a röntgenfilm kidolgozásának szakaszai. Típusú helminták táblázat fogászati higiénikus munkájának pszichés sajátosságai: megértés, empátia, másság elfogadása. Sebellátás és orvosi helminthológia és protozoológia a szájüregben. Intraorális röntgenfilm. Az elõhívás és az expozíciós idõ helyes összefüggései. Indexek felvétele a fogászati higiénikus munkájában.

Esztétikus, rögzített fogpótlások. Kivehetõ fogpótlások korrekciója, törés javítása. Koronafelvételek, ráharapásos és állcsontfelvételek. A hiteles kommunikáció jelentõsége a fogászati higiénikus munkájában. A fogászati dokumentáció hagyományos és korszerû formái.

A higiénikus kommunikációs és adminisztrációs feladatai új páciens fogadása és gondozott betegek esetén. A nyálmirigyek, nyáltermelés. Nyálmirigyek betegségei. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a fogszabályozásnál. A fogak és a szuvasodás elhelyezkedésének jelölési módjai. Az asszisztens teendõi rosszullét, eszméletvesztés és rendelõi balesetek alkalmával.

Parazitológiai vizsgakérdések 2008.

Az ember és az információ kapcsolata, az információs lánc részei általában és a fogászati higiénikus tevékenységében. A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletbõl kap osztályzatot.

Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott orvosi helminthológia és protozoológia szerint kell orvosi helminthológia és protozoológia és egyetlen 1—5-ig terjedõ osztályzattal kell minõsíteni.

A szakmai gyakorlati osztályzatot a megelõzõ vizsgafeladatra és a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott vizsgajegyek alapján kell kialakítani oly módon, hogy az elbírálásban a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott érdemjegy legyen a döntõ. A szakmai gyakorlati vizsga feladatainak értékelési szempontjai: — a tevékenység és munkaterület elõkészítése, — a feladat elvégzéséhez szükség eszközök kiválasztása, — a munkafolyamat elvégzésének szakszerûsége, minõsége, — a higiénés követelmények, munkavédelmi szabályok betartása, — a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs feladatok pontos elvégzése, — a vizsgázó viselkedéskultúrája, kommunikációs készsége.

orvosi helminthológia és protozoológia széklet a pinworm tojásokon

Bármely gyakorlati vizsgafeladat osztályzata elégtelen, a gyakorlati vizsga végsõ osztályzata is elégtelen. A szóbeli vizsgát egyetlen 1—5-ig terjedõ osztályzattal kell minõsíteni.

A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: — Az írásbeli és a szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani.

"Pécs" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső

Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt bármelyik elméleti vizsgarészbõl elégtelen osztályzatot orvosi helminthológia és protozoológia.

A képzés megkezdésének feltételei 1. Iskolai elõképzettség: érettségi 2. Szakmai elõképzettség — Általános laboratóriumi asszisztens, vagy — szövettani laboratóriumi asszisztens, vagy — vegyésztechnikus, ha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik, vagy — egészségügyi szakasszisztens elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztensha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik.

Qué es un microorganismo y tipos

OM rendelet alapján adható. Általános laboratóriumi asszisztens elõképzettséggel rendelkezõknek kétéves szakmai elõgyakorlat szükséges. Vegyésztechnikus szakképzettséggel rendelkezõknek hároméves szakmai elõgyakorlat szükséges. Szövettani asszisztensi szakképesítéssel vagy egészségügyi szakasszisztensi szakképesítéssel elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztens rendelkezõknek elõgyakorlatra nincs szükségük.

Egyéb tudnivaló 4. Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. EüM rendeletben közzétett intézmények jogosultak a szakmai vizsga szervezésére. A szakképzés egyéb adatai 1. A szakmai alapképzés idõtartama: — 2. Szintvizsga: — 3.

Látták: Átírás 1 Protozoológia Parazitológiai vizsgakérdések Trypanosomatidosis általában 2. Nagana: etiológia 3. Nagana: pathogenesis 4. Nagana: klinikum fajonként 5.